Điều kiện sử dụng, phát hành hóa đơn điện tử

A) ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

Mục 2 điều 4, thông tư 32 quy định về điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử :

  • Bao gồm những tổ chức có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế hoặc trong hoạt động ngân hàng;
  • Có chữ ký điện tử theo đúng quy định của pháp luật;
  • Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
  • Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

B) THỦ TỤC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

Theo điều 7 thông tư 32/2011/TT-BTC:

1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

  • Quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử.
  • Hóa đơn mẫu dạng điện tử được ký số giống như gửi cho khách hàng gửi qua đường điện tử;
  • In bản thể hiện của Hóa đơn điện tử.
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

2. Doanh nghiệp nộp Hồ sơ đến CQT quản lý trực tiếp:

  • Doanh nghiệp nộp bản cứng đến Cơ quan thuế.
  • Nộp qua mạng trong trường hợp iHTKK tương thích.