Stt Loại văn bản Số/ ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản ban hành Chi tiết
1 Nghị định 119/2018/NĐ-CP 12-09-2018 01-11-2018

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Chi tiết
2 Thông tư 64/2015/TTLT-BTC-BCT- BCA-BQP 08-05-2015 01-07-2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH: Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với, hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường .

Chi tiết
3 Thông tư 39/2014/TT-BTC 31-03-2014 01-06-2014

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi tiết
4 Thông tư 32/2011/TT-BTC 14-03-2011 01-05-2011

Thông tư 32 /2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Chi tiết
5 Nghị định 51/2010/NĐ-CP 14-05-2010 01-01-2011

Nghị định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .

Chi tiết